جستجو
Persian
همه دسته بندی ها
  منو بسته

  با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

  طراحی قالب‌های پلاستیک به کمک پلاگین‌های Spiltworks و Moldworks نرم‌افزار سالیدورکس (مکانیک)

  78,000 تومان
  i h

  کتاب "طراحی قالب‌های پلاستیک به کمک پلاگین‌های Spiltworks و Moldworks نرم‌افزار سالیدورکس" علاوه بر آموزش گام به گام طراحی قالب پلاستیک با پلاگین‌های پرکاربرد Spiltworks و Moldworks سالیدورکس, اطلاعات و نکات کاربردی مورد نیاز برای طراحی قالب‌های پلاستیک ارایه شده است

  این کتاب که در طی سال جمع‌آوری شده حاصل یک ده تجربه مولف است که بر اساس نیاز طراحان و قالبسازان تنطیم وگردآوری شده است.

  پس از مطالعه, همراه با تمرین این کتاب که بصورت کاملا روان و گام به گام نگارش شده است, شما مواردی همچون:

  -        آشنایی با روش‌های تولید قطعات پلاستیک

  -        ساختار دستگاه تزریق پلاستیک, همراه با روش کارکرد اجزا و مکانیزم تزریق این دستگاه

  -        آموزش جامع پلاگین Splitworks(ایجاد core و cavity که بصورت اتوماتیک این پلاگین انجام می‌دهد از قطعات ساده تا پیچیده با انواع سطوح)

  -        آموزش پلاگین Moldworks(طراحی اجزای قطعه بصورت استاندارد بر اساس نیاز قطعه)

  -        ارایه جداول و فرمول‌های مورد نیاز برای طراحی قالب پلاستیک

  لازم به ذکر است در مرحله از آموزش نکات عملی و تجربی بصورت کامل و روان بیان شده است, بطور مثل در  درس نوزدهم که روش طراحی راهگاه بیان شده شما آشنا می‌شود با:

  -        انواع راهگاه‌ها براساس سیستم شکل سطح, مقطع و موارد کاربرد هر یک

  -        محاسبه ابعاد راهگاه‌ها

  -        روش چیدمان راهگاه

  -        نکات تاثیر‌گذار در طراحی یک راهگاه

  -        عیوبی که عامل آن راهگاه می‌باشد

                            فهرستمطالب

   

  فصلاول

  اصولطراحیقالبهايتزریقپلاستیک

   

   

  درساول

   

   

  دستگاهتزریقپلاستیک

   

  درسدوم

   

   

  آشناییبانرمافزارهايمکانیک

   

   

  فصلدوم

  SplitWorks پلاگین

   

  درسسوم

   

   

  SplitWorks نصب پلاگین

   

  درسچهارم

   

   

  SplitPart دستور

   

  درسپنجم

   

   

  Plug Holes دستور

   

  درسششم

   

   

  Loft دستور

   

  درسهفتم

   

   

  Create Solid Insert دستور

   

  درسهشتم       

   

   

  Crate Side Core دستور

   

  درسنهم

   

   

  Add Side Core دستور

   

  درسدهم

   

   

  ایجادچندحفرهدرقالب

   

   

  فصلسوم

  MoldWorks پلاگین

   

   

  درسیازدهم

   

  MoldWorks نصب پلاگین

   

  درسدوازدهم

   

   

  تعییندستگاهمختصات( تعیینراستاومرکزثقل(

   

   

   

   

   

   

  درسسیزدهم

   

  Add Insert دستور

   

  درسچهاردهم

   

   

  Add Slides دستور

   

  درسپانزدهم

   

   

  اضافهکردنصفحههاییبهقالب

   

  درسشانزدهم

   

   

  New Mold دستور

   

  درسهفدهم

   

   

  رینگتزریق

   

  درسهجدهم

   

   

  Sprue Bushing دستور

   

  درسنوزدهم

   

   

  ایجادراهگاه

   

  درسبیستم

   

   

  گلوییتزریق

   

  درسبیستویکم

   

   

  ایجادسیستمپران

   

  درسبیستودوم

   

   

  سیستمراهگاهکش

   

  درسبیستموسوم

   

   

  سیستمخنککاري

   

  درسبیستوچهارم

   

   

  ایجادسیستمفنر

  درسبیستوپنجم

   

   

  قالبهايسهصفحهاي

   

  درسبیستوششم

   

   

  2D Drawing دستور

   

  درسبیستوهفتم

   

   

  استخراجازاطلاعاتقالب

   

  درسبیستوهشتم

   

   

  ویرایشاجزايقالب

   

  درسبیستونهم

   

   

  ویرایشصفحۀمتحرك

   

   

   

   

  فصلچهارم

  پیوست

   

   

  نمودارها

   

   

   

  جدولها

   

   

   

  اصطلاحات

   

   

  منابعومراجع

   

   

   

   

   

   

  0.0 0
  نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
  *
  *
  • بد
  • عالی
  *
  *
  *

  کتاب "طراحی قالب‌های پلاستیک به کمک پلاگین‌های Spiltworks و Moldworks نرم‌افزار سالیدورکس" علاوه بر آموزش گام به گام طراحی قالب پلاستیک با پلاگین‌های پرکاربرد Spiltworks و Moldworks سالیدورکس, اطلاعات و نکات کاربردی مورد نیاز برای طراحی قالب‌های پلاستیک ارایه شده است

  این کتاب که در طی سال جمع‌آوری شده حاصل یک ده تجربه مولف است که بر اساس نیاز طراحان و قالبسازان تنطیم وگردآوری شده است.

  پس از مطالعه, همراه با تمرین این کتاب که بصورت کاملا روان و گام به گام نگارش شده است, شما مواردی همچون:

  -        آشنایی با روش‌های تولید قطعات پلاستیک

  -        ساختار دستگاه تزریق پلاستیک, همراه با روش کارکرد اجزا و مکانیزم تزریق این دستگاه

  -        آموزش جامع پلاگین Splitworks(ایجاد core و cavity که بصورت اتوماتیک این پلاگین انجام می‌دهد از قطعات ساده تا پیچیده با انواع سطوح)

  -        آموزش پلاگین Moldworks(طراحی اجزای قطعه بصورت استاندارد بر اساس نیاز قطعه)

  -        ارایه جداول و فرمول‌های مورد نیاز برای طراحی قالب پلاستیک

  لازم به ذکر است در مرحله از آموزش نکات عملی و تجربی بصورت کامل و روان بیان شده است, بطور مثل در  درس نوزدهم که روش طراحی راهگاه بیان شده شما آشنا می‌شود با:

  -        انواع راهگاه‌ها براساس سیستم شکل سطح, مقطع و موارد کاربرد هر یک

  -        محاسبه ابعاد راهگاه‌ها

  -        روش چیدمان راهگاه

  -        نکات تاثیر‌گذار در طراحی یک راهگاه

  -        عیوبی که عامل آن راهگاه می‌باشد